درخواست کانون سراسری برای تمدید مدت زمان بخشودگی جرائم بیمه ای پیمانکاران

PDFپرینت

فدایی در این نامه که در تاریخ پنجمن تیرماه ارسال گردید با اشاره به مشکلات مالی عدیده دستگاه های اجرایی و مدیریت بدهی های دولت به پیمانکاران از طریق انتشار اسناد و اوراق، بخش عمده از جرائم پیمانکاران را وابسته به این عامل دانست و ضمن تاکید بر رویکرد بسیار سخت گیرانه برخی از کارشناسان شعب سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران که آن را در تناقض با هدف و رویکرد بخشنامه بخشودگی مهرفی می کرد، پیشنهادات زیر را به نمایندگی از جامعه پیمانکاران خطاب به مدیرکل درآمد سازمان تامین اجتماعی ارائه کرد:

۱- مهلت مدت بخشنامه فوق الذکر تا آخر سال ۹۷ تمدید گردد.
۲- اطلاع رسانی و جلسات کشوری در راستای این مهم توسط کانون سراسری صورت پذیرد، به گونه ای که هم پیمانکاران و هم سازمان بتوانند از ظرفیت موجود نهایت بهره برداری را بنمایند.
۳- یکی از نقاط ضعف این بخشنامه در ارتباط با دایره مشمولیت صرف بر کارگاههای فعال می باشد، در صورتی که کارگاههای غیر فعال به دلیل شرایط خارج از اختیار نتوانسته اند به فعالیت و حیات کاری خود ادامه دهند و ایجاد شرایط و بستر فعال شدن کارگاههای تعطیل و یا نیمه تعطیل فضا و شرایط پرداخت بدهی های بیمه ای به آن سازمان محترم را مهیا خواهد نمود.
۴- استحضار دارند رسیدگی مطالباتی و یا صدور مفاصا حساب پرونده های پیمانکاران با توجه به مشکلات فوق گاهاً تا چندیدن سال زمان می برد و بسیاری از اعلام بدهی ها (اصل و جرائم) و یا اجرائیه ها (اصل و جرائم) و … که بعد از تاریخ ۲۹/۱۲/۹۵ صادر شده اند مربوط به قراردادهای سنوات قبل می باشد و شرایط را می بایست جهت استفاده از ظرفیت بخشنامه بخشودگی برای تمامی پروندها مهیا نمود. پیشنهاد می گردد تاریخ مندرج در بند ۲ اصلاح تاریخ بخشنامه شماره ۱۱۱۴/۹۷/۱۰۰۰ مورخه ۱۰/۰۲/۹۷ به روز رسانی گردد.
۵- با توجه به مشروحه فوق درخواست می نماید تعیین وقت فرموده، تا در قالب کارگروه تعریف شده فی ما بین در حضور حضرتعالی توضیحات تکمیلی و شفاهی تقدیم گردد.

نظر خود را بیان کنید