ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه

توسط مرداد ۴, ۱۳۹۴بخشنامه‌ها, دوره آموزشی