شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

مناقصات

برق رسانی به گلخانه آقای مسعود الفتی زاده – ماهیدشت

PDFپرینتمسعود الفتی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای خلیل یلوه و شرکا – مرکزی

PDFپرینتخلیل یلوه

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای مظفر گراوندی و شرکا -مرکزی

PDFپرینتمظفر گراوندی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای حمیدرضا کلوچه – شمالی

PDFپرینتحمید رضا کلوچه

برق رسانی به پروژه آقای ناصر سرابخشکه -مرکزی

PDFپرینتناصر سرابخشکه

برق رسانی به پروژه پرورش مرغ گوشتی خانم شهناز فتحی- صحنه

PDFپرینتخانم شهناز فتحی

برق رسانی چاه آب کشاورزی آقای یونس کیانی – کنگاور

PDFپرینتیونس کیانی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای امیر نوربخش – ماهیدشت

PDFپرینتامیر نور بخش

برق رسانی به پروژه شرکت دارو گستر طاقبستان – سنقر

PDFپرینتدارو گستر طاقبستان

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای خلیل پالانی – سرپل ذهاب

PDFپرینتخلیل پالانی

برق رسانی به پروژه آقای جاسم ابراهیمی – گیلانغرب

PDFپرینتجاسم ابراهیمی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای ولی پالانی – سرپل ذهاب

PDFپرینتولی پالانی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای کیوان سعادت فر – مرکزی

PDFپرینتکیوان سعادت فر

برق رسانی به پروژه خانه کارگری آقای جواد حیدری – سنقر

PDFپرینتجواد حیدری

برق رسانی به پروژه انواع جعبه و محفظه پلاستیکی آقای ایرج توشمالی – صحنه

PDFپرینتایرج توشمالی

برق رسانی به پروژه آقای بهنام عزیزی گاوبنده – مرکزی

PDFپرینتبهنام عزیزی

برق رسانی به پروژه آقای غلامعلی رضایی – دالاهو

PDFپرینتغلامعلی رضایی

برق رسانی به پروژه شرکت تولیدی آبادگران سازه خرم – قصرشیرین

PDFپرینتتعاونی تولیدی ابادگران

برق رسانی به تولیدی آقای خیراله ناصریه – مرکزی

PDFپرینتخیراله ناصریه

برق رسانی به پروژه آقای ایرج کریمی – سرپل ذهاب

PDFپرینتایرج کریمی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای سید اسماعیل حسنی – ماهیدشت

PDFپرینتسید اسماعیل حسنی

برق رسانی به پروژه آقای سجاد امیدی – جنوبی

PDFپرینتسجاد امیدی

برق رسانی به پروژه خوراک دام طیور آقای تورج مهرابی – صحنه

PDFپرینتتورج مهرابی

برق رسانی به پروژه تامین برق واحد صنعتی آقای جهانگیر عزیزی- سنقر

PDFپرینتجهانگیر عزیزی نژاد

برق رسانی به پروژه اختصاصی احداث پست کاشی کاژه – اسلام آباد غرب

PDFپرینتکاشی کاژه

برق رسانی به پروژه ایستگاه پمپاژ ثانویه آقای ابراهیم سلیمی – صحنه

PDFپرینتابراهیم سلیمی

برق رسانی به پروژه بسته بندی مواد غذایی آقای کیهان اسور – مرکزی

PDFپرینتکیهان اسور

برق رسانی به تولید قطعات بتونی خانم حسنا ریحانی – مرکزی

PDFپرینتحسنا ریحانی

برق رسانی به خانه باغ آقا اکبر ویسی – مرکزی

PDFپرینتاکبر ویسی

تأمین برق گاراژ آسیا پلاستیک آقای مصطفی بهرامی مومیوند – جنوبی

PDFپرینتمصطفی بهرامی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای ویسمراد داودیان – سرپل ذهاب

PDFپرینتویسمراد داودیان

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای مصطفی باوندپور و شرکا – کوزران

PDFپرینتمصطفی باوندپور

برق رسانی به تولیدی آقای فرزاد قلعه – مرکزی

PDFپرینتفرزاد قلعه

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای پیکار و شرکا – کوزران

PDFپرینتآقای پیکار و شرکا

برق رسانی به پروژه آقای مصیب عزیزی – اسلام آباد غرب

PDFپرینتمصیب عزیزی

برق رسانی به پروژه بتن آماده آقای امین شاه محمودی – هرسین

PDFپرینتامین شاه محمودی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای محمدرضا حیدریان – سنقر

PDFپرینتمحمد رضا حیدریان

برق رسانی به پروژه خانه باغ آقای مهدی اسماعیلی – کنگاور

PDFپرینتمهدی اسماعیلی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای کریم الیاسی – سرپل ذهاب

PDFپرینتکریم الیاسی

برق رسانی به پروژه آقای علیرضا شهبازی – مرکزی

PDFپرینتعلیرضا شهبازی

برق رسانی به تولید دستگاه نخ ریسی خانم رویا چهری – مرکزی

PDFپرینترویا چهری

برق رسانی به تولیدی مواد غذایی آقای فرامرز اسفندیاری فر – مرکزی

PDFپرینتفرامرز اسفندیاری فر

برق رسانی به تولید قطعات بتنی خانم مژگان هجری – مرکزی

PDFپرینتمژگان هجری

برق رسانی به پروژه آقای کرم رضا کلانتری منش – شمالی

PDFپرینتکرم رضا کلانتری منش

برق رسانی به پروژه خانم مریم اعظمی – مرکزی

PDFپرینتمریم اعظمی

برق رسانی به معدن شن و ماسه اقای شهرام جوهریان – ماهیدشت

PDFپرینتشهرام جوهریان

برق رسانی به پروژه آقای محمد رضا وکیلی – جنوبی

PDFپرینتمحمد رضا وکیلی

برق رسانی به پروژه آقای میثم کسی – دالاهو

PDFپرینتمیثم کسی

برق رسانی به پست هوایی آب کشاورزی آقای سید حاتم امینیان – قصرشیرین

PDFپرینتسید حاتم امینیان

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای صحبت خرمی و شرکا – کوزران

PDFپرینتصحبت خرمی و شرکا

برق رسانی به پست هوایی مرکز تصویر برداری زاگرس – جنوبی

PDFپرینتمرکز تصویر برداری زاگرس

برق رسانی به پروژه آقای سوران لهونی – پاوه

PDFپرینتسوران لهونی

برق رسانی به گلخانه آقای سید محسن فاطمی – ماهیدشت

PDFپرینتسید محسن فاطمی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای یار احمد فرجی – روانسر

PDFپرینتیار احمد فرجی

برق رسانی به موسسه نسیم مهر آقای برومند کرمی – سرپل ذهاب

PDFپرینتبرومند کرمی

برق رسانی به پروژه چاه آب کشاورزی افشار پور حیدری – مرکزی

PDFپرینتافشار پور حیدری

برق رسانی به پروژه چاه آب کشاورزی آقای حبیب اله فتاحی – مرکزی

PDFپرینتحبیب اله فتاحی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای داریوش الهیاری – صحنه

PDFپرینتداریوش الهیاری

برق رسانی به پروژه پرورش گوسفند داشتی آقای حسن رحیمی – روانسر

PDFپرینتحسن رحیمی

برق رسانی به گلخانه خانم شیوا لرستانی – مرکزی

PDFپرینتشیوا لرستانی

برق رسانی به شرکت ابر خطوط زیما – مرکزی

PDFپرینتابر خطوط زیما

برق رسانی به پرورش ماهی شرکت تعاونی خزل غربی – کنگاور

PDFپرینتتعاونی خزل غربی

برق رسانی به استخر کشاورزی آقای علیرضا سالاری – سنقر

PDFپرینتعلیرضا سالاری

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای علی مطاعی – سرپل ذهاب

PDFپرینتعلی مطاعی

برق رسانی به پروژه چاه آب کشاورزی آقای برومند نخجیرگان – صحنه

PDFپرینتبرومند نخجیرگان

برق رسانی به پروژه عرضه میدان دام خانم دلبر رحمتی ترکاشوند – کنگاور

PDFپرینتدلبر رحمتی ترکاشوند

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای حبیب اله گوهری – ماهیدشت

PDFپرینتحبیب اله گوهری

برق رسانی به پروژه شرکت تولید کود کیمیا آقای شهبازین – کنگاور

PDFپرینتآقای شهبازین

برق رسانی به چاه آب ۳/۲۰ روستای چقا نقدعلی – ماهیدشت

PDFپرینتروستای چقا نقدعلی

برق رسانی به پروژه آقای میلاد صفایی سیاه سیاهی – روانسر

PDFپرینتمیلاد صفایی سیاه سیاهی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای همت قلی نفسی – ماهیدشت

PDFپرینتهمت قلی نفسی

برق رسانی به چاه آب اشتراکی روستای یکدانگی – بیستون

PDFپرینتچاه آب اشتراک روستای یکدانگی

برق رسانی به اورژانس بیمارستان شهدا – مرکزی

PDFپرینتاورژانس بیمارستان شهدا

برق رسانی به پروژه دامپروری آقای شاهرخ نادری – ماهیدشت

PDFپرینتشاهرخ نادری

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای حمیدرضا کریمی رحیم آبادی – کوزران

PDFپرینتحمیدرضا کریمی رحیم آبادی

برق رسانی به پروژه آقای شجاع الدین فرخیان – مرکزی

PDFپرینتشجاع الدینی فرخیان

برق رسانی به پروژه آقای فریدون هادی – صحنه

PDFپرینتفریدون هادی

برق رسانی به پروژه آقای علی فتاحی – صحنه

PDFپرینتعلی فتاحی

برق رسانی به خانه باغ آقای امامعلی طاهر آبادی – کنگاور

PDFپرینتامامعلی طاهر آبادی

برق رسانی به پروژه آقای مصطفی سوهانی – مرکزی

PDFپرینتمصطفی سوهانی

برق رسانی به پروژه تولیدی آقای موسی کهریزی – مرکزی

PDFپرینتموسی کهریزی

برق رسانی به پروژه دامداری آقای فرود لطفی – ماهیدشت

PDFپرینتفرود لطفی

برق رسانی به گلخانه خانم عاطفه قنبری – شمالی

PDFپرینتعاطفه قنبری

برق رسانی به شرکت تابان صنعت سبز ملیکا

PDFپرینتشرکت تایان صنعت سبز

برق رسانی به بازارچه مرزی گیلانغرب

PDFپرینتبازارچه مرزی گیلانغرب

برق رسانی به پروژه آقای ملک علی عباس آبادی – مرکزی

PDFپرینتملک علی عباسی

برق رسانی به باغ آقای فرامرز رضایی – کوزران

PDFپرینتفرامرز رضایی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای اردشیر داراب – کوزران

PDFپرینتاردشیر داراب

برق رسانی به پرورش قارچ آقای محمد علی رضایی – جوانرود

PDFپرینتمحمد علی رضایی

برق رسانی به خانه کارگری آقای ابراهیم قادری – جوانرود

PDFپرینتابراهیم قادری

برق رسانی به اتاقک کارگری نگهبانی آقای علی اشرف مرادی – هرسین

PDFپرینتعلی اشرف مرادی

برق رسانی به پروژه آقای محمد آرش فرامرزی – مرکزی

PDFپرینتمحمد آرش فرامرزی

برق رسانی به پروژه آقای شیر محمد احمدیان – جنوبی

PDFپرینتشیر محمد احمدیان

برق رسانی به پروژه پرواربندی گوسفند آقای منصور خسرو نژاد – شمالی

PDFپرینتمنصور خسرو نژاد

برق رسانی به تولیدی آقای امیر امیدی نژاد – مرکزی

PDFپرینتامیر امیدی نژاد

برق رسانی به پروژه آقای علی شرفی – هرسین

PDFپرینتعلی شرفی

برق رسانی به پروژه پرورش گوسفند خانم مهوش کریمی – دالاهو

PDFپرینتمهوش کریمی

برق رسانی به خانه باغ آقای علی قزوینه – صحنه

PDFپرینتعلی قزوینه

برق رسانی به خانه باغ خانم سودابه غلامی – صحنه

PDFپرینتسودابه غلامی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای مجتبی منوچهری خوشینانی – مرکزی

PDFپرینتمجتبی منوچهری خوشینانی

برق رسانی به پروژه آقای حسن نوری – اسلام آباد غرب

PDFپرینتحسین نوری

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای جهانگیر منوچهری خوشینانی – مرکزی

PDFپرینتجهانگیر منوچهری

برق رسانی به پروژه آقا رضوان قلعه کهنه – مرکزی

PDFپرینترضوان قلعه کهنه

برق رسانی پروژه خانم شهره شمشادیان – مرکزی

PDFپرینتشهره شمشادیان

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای غلامرضا درویشی اکرمی – ماهیدشت

PDFپرینتغلامرضا درویشی اکرمی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای عظیم آقایی – ماهیدشت

PDFپرینتعظیم و هادی آقایی

برق رسانی به واحد صنعتی آقای یوسف قاسمی – سنقر

PDFپرینتیوسف قاسمی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای شاه محمد بختیاری – قصرشیرین

PDFپرینتشاه محمد بختیاری

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای شهریار کاظمی – ماهیدشت

PDFپرینتشهریار کاظمی

برق رسانی به پروژه آقای فرزاد فتحی – مرکزی

PDFپرینتفرزاد فتحی

برق رسانی به پروژه آقای مومن علی جلیلیان – مرکزی

PDFپرینتمومن علی جلیلیان

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای عبدالمجید رحیمی – اسلام آباد غرب

PDFپرینتعبدالمجید رحیمی

برق رسانی به پروژه پرواربندی آقای علیرضا جلیلی – مرکزی

PDFپرینتعلیرضا جلیلی

برق رسانی به گلخانه خانم مژگان درکه – مرکزی

PDFپرینتمژگان درکه

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای علی اشرف حسین آبادی – کنگاور

PDFپرینتعلی اشرف حسین آبادی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای منصف آزاد پور – بیستون

PDFپرینتمنصف آزاد پور

برق رسانی به واحد صنعتی آقای میلاد خدری – مرکزی

PDFپرینتمیلاد خدری

برق رسانی به پروژه آقای فرزاد فتحی – مرکزی

PDFپرینتفرزاد فتحی

برق رسانی به پروژه آقای امیر آزادی تبار – مرکزی

PDFپرینتامیر آزادی تبار

برق رسانی به پروژه آقای روح اله ملکیان – مرکزی

PDFپرینتروح اله ملکیان

برق رسانی چاه آب کشاورزی مراد احمدی – مرکزی

PDFپرینتمراد احمدی

برق رسانی پروژه خانم سهیلا میکائیلی – مرکزی

PDFپرینتسهیلا میکائیلی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای علی اکبر گرشاسبی- مرکزی

PDFپرینتعلی اکبر گرشاسبی

برق رسانی به پروژه تولید قطعات بتنی آقای فتحعلی مومیوند – کنگاور

PDFپرینتفتحعلی مومیوند

برق رسانی به پروژه آقای فردین نجفی – جنوبی

PDFپرینتفردین نجفی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای حسینقلی قارلقی – کنگاور

PDFپرینتحسینقلی قارلقی

برق رسانی به شرکت ساخت و ساز آقای محسن مدنی – جنوبی

PDFپرینتشرکت ساخت و ساز

برق رسانی به پروژه آقای محمد امین حجتی دانا- هرسین

PDFپرینتمحمد امین حجتی دانا

برق رسانی به پرواربندی گوساله آقای مرتضی خزایی – کنگاور

PDFپرینتمرتضی خزایی

برق رسانی به شرکت راستین پرگاس – مرکزی

PDFپرینتشرکت راستین طب پرگاس

برق رسانی به شرکت ایشلین آقای احسان بنی عامریان – سنقر

PDFپرینتایشلین نمونه احسان عامریان

برق رسانی به پروژه آقای هوشنگ خزایی – کنگاور

PDFپرینتهوشنگ خزایی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای مرتضی صیدی – دالاهو

PDFپرینتمرتضی صیدی

برق رسانی به پروژه دامداری آقای اشکان عزیزی – کرمانشاه

PDFپرینتاشکان عزیزی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی علی شیر کهریزی – ماهیدشت

PDFپرینتعلی شیر کهریزی

برق رسانی به پروژه آقای محمد مهدی بابایی – مرکزی

PDFپرینتمحمد مهدی بابایی

جابجایی یک اصله پایه مربوط به کارخانه آقای حامد برناجی – بیستون

PDFپرینتحامد برناجی

برق رسانی به خانه کارگری خانم رقیه مرادی – جوانرود

PDFپرینترقیه مرادی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای مردان سنجابی – مرکزی

PDFپرینتمردان سنجابی

برق رسانی به پروژه آقای ابوالقاسم ایمان پور – مرکزی

PDFپرینتابوالقاسم ایمان پور

برق رسانی به خانه باغ آقای علی موید – کنگاور

PDFپرینتعلی موید

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای تیمور چاله چاله – مرکزی

PDFپرینتتیمور چاله چاله

برق رسانی به گلخانه آقای سیامک مهنام – شمالی

PDFپرینتسیامک مهنام

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای خداداد قیطولی – سرپل ذهاب

PDFپرینتخداداد قیطولی

برق رسانی به پروژه آقای غلامرضا اقبالی – مرکزی

PDFپرینتغلامرضا اقبالی

برق رسانی به پروژه آقای محمد اسدی کشکمیری – مرکزی

PDFپرینتمحمد اسدی کشکمیری

برق رسانی به خانه باغات آقای علی محمد علیمحمدی – پاوه

PDFپرینتعلی محمد علیمحمدی

برق رسانی به کارگاه نجاری آقای امین امینی – پاوه

PDFپرینتامین امینی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای مختار محمدی – روانسر

PDFپرینت

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای فریدون دهقان – کنگاور

PDFپرینت

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای اسماعیل آقایی یاریجانی – جنوبی

PDFپرینتاسماعیل آقایی یاریجانی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای حمید سعیدی – کوزران

PDFپرینتحمید سعیدی

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای مجتبی قلعه نکی – مرکزی

PDFپرینتمجتبی قلعه نکی

برق رسانی به پروژه آقای یحیی محمدی – جوانرود

PDFپرینتیحیی محمدی

برق رسانی به پروژه دامداری آقای پیمان محبی – صحنه

PDFپرینتپیمان محبی

برق رسانی به گلخانه آقای علیمردان کرانیان- مرکزی

PDFپرینت

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای سلیمان بالت – سرپل ذهاب

PDFپرینتسلیمان بالت

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای امیر گوهری – کوزران

PDFپرینتامیر گوهری

برق رسانی به پروژه پرواربندی آقای سعید سرکانی – صحنه

PDFپرینتسعید سرکانی

برق رسانی به انبار محصولات کشاورزی آقای علی جان خسروی فرد – مرکزی

PDFپرینتعلی جان خسروی فرد

برق رسانی به پروژه گلخانه آقای ایرج احمدی – کنگاور

PDFپرینتایرج احمدی

برق رسانی به گلخانه آقای محمدرضا صفایی – بیستون

PDFپرینتمحمدرضا صفایی

برق رسانی به پروژه گلخانه آقای اله داد چاله چاله – مرکزی

PDFپرینتاله داد چاله چاله

برق رسانی به پروژه گاوداری آقای مجتبی سلطان آبادی – کنگاور

PDFپرینتمجتبی سلطان آبادی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای امیر مرادی – روانسر

PDFپرینتامیر مرادی

برق رسانی به پروژه آقای نیما ستاک – مرکزی

PDFپرینتنیما ستاک

برق رسانی به پروژه آقای امیر شمایلی – سنقر

PDFپرینتامیر شمایلی

برق رسانی به پروژه آقای بخشعلی سال افزون – بیستون

PDFپرینتبخشعلی سال افزون

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای محمد علی سیار نصر آبادی – قصرشیرین

PDFپرینتمحمدعلی سیار نصر آبادی

برق رسانی به گلخانه آقای علیرضا یاوری – بیستون

PDFپرینتعلیرضا یاوری

برق رسانی به گلخانه خانم پروین رضوان مدنی – جنوبی

PDFپرینتپروین رضوان مدنی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقا محمد فرهادی – صحنه

PDFپرینتمحمد فرهادی

برق رسانی به پروژه دامپروری آقای میلاد برومند فر – ماهیدشت

PDFپرینتمیلاد برومند

برق رسانی به خانه باغ علی حسین کرمی – مرکزی

PDFپرینتعلی حسین کرمی

برق رسانی به باغ آقای محمد جسیم رحمانی – پاوه

PDFپرینتمحمد جسیم رحمانی

برق رسانی به پروژه دامداری آقای منوچهر حیدری – مرکزی

PDFپرینتمنوچهر حیدری

برق رسانی به پروژه سرخانه آقای ایرج ملکی – روانسر

PDFپرینتایرج ملکی

برق رسانی به طرح صنعتی آقای یداله علیزاده – جوانرود

PDFپرینتیداله علی زاده

برق رسانی به خانه کارگر خانم نعیمه مروی – قصرشیرین

PDFپرینتنعیمه مروی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای علیرضا رحمت آبادی – کنگاور

PDFپرینتعلیرضا رحمت آبادی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای ناصر سنجابی – کوزران

PDFپرینتناصر سنجابی

برق رسانی به پروژه آقای کرم احمدیان – مرکزی

PDFپرینتکرم احمدیان

برق رسانی به پروژه شرکت آریا زمین هوای پاک – مرکزی

PDFپرینتآریا زمین

برق رسانی به پروژه خانم صباح شکور – مرکزی

PDFپرینتصبا شکور

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای وهاب جمشید پور – اسلام آباد غرب

PDFپرینتوهاب جمشید پور

برق رسانی به گلخانه خانم نرگس امیدی – مرکزی

PDFپرینتنرگس امیدی

برق رسانی به پروژه آقای جمال بزگداریان – مرکزی

PDFپرینتجمال بزگداریان

برق رسانی به پروژه آقای کامران نوروزی – مرکزی

PDFپرینتکامران نوروزی

برق رسانی به پروژه آقای غلامرضا سپهری رئوف – مرکزی

PDFپرینتغلامرضا سپهری رئوف

برق رسانی به پروژه خانم نساء حقیقی – مرکزی

PDFپرینتنساء حقیقی

برق رسانی به پمپاژ آب کشاورزی آقای عبدالله مهرابی – قصرشیرین

PDFپرینتعبدالله مهرابی

برق رسانی به استخر کشاورزی آقای احمدعلی حشمتی – سنقر

PDFپرینتاحمد علی حشمتی

برق رسانی به پروژه پرواربندی گوساله آقای علی نوری – کنگاور

PDFپرینتعلی نوری

برق رسانی به پروژه آقای اصغر محنتی – دالاهو

PDFپرینتآقای محنتی

برق رسانی به پروژه آقای آزاد فکوری – مرکزی

PDFپرینتآزاد فکوری

برق رسانی به گلخانه کشاورزی آقای محمدیار بالایی منصوری – گیلانغرب

PDFپرینتمحمد یار بالایی منصوری

برق رسانی به طرح گلخانه آقای سجاد نظری – شمالی

PDFپرینتسجاد نظری

برق رسانی به تولیدی آقای علی اصغر کشازرع – مرکزی

PDFپرینتعلی صغر کشازرع

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقا علی لطفی – ماهیدشت

PDFپرینتعلی لطفی

برق رسانی به مجتمع خدمات رفاهی علی قلی عبدی – گیلانغرب

PDFپرینتعلی قلی عبدی

برق رسانی به پرورش ماهی آقای کاکه میرزا رحیمی – روانسر

PDFپرینتکاکه میرزا رحیمی

برق رسانی به طرح دامداری پرواربندی آقای جهانبخش کلانتری – بیستون

PDFپرینتجهانبخش کلانتری

برق رسانی به تولیدی خانم مهین رشیدی – مرکزی

PDFپرینتمهین رشیدی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای حمداله پرویزی – سنقر

PDFپرینتحمداله پرویزی

برق رسانی به شرکت آقای خسرو نوربخشیان – صحنه

PDFپرینتخسرو نوربخشیان

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای شاهرخ کشاورز و شرکا – ماهیدشت

PDFپرینتشاهرخ کشاورز و شرکا

برق رسانی به پروژه تولید پروفیل آلومینیوم آقای علی محمدی دلفانی – صحنه

PDFپرینتعلی محمدی دلفانی

برق رسانی به پرورش عقرب هانیه محمدی – گیلانغرب

PDFپرینتهانیه محمدی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای اسماعیل پورمردان – اسلام آباد غرب

PDFپرینتاسماعیل پورمردان

برق رسانی به گلخانه آقای بهنام رضایی – کنگاور

PDFپرینتبهنام رضایی

برق رسانی به خانه کارگری آقای موسی بنی عامریان – سنقر

PDFپرینتموسی بنی عامریان

برق رسانی به استخر کشاورزی آقای علی اکبر جمالی – سنقر

PDFپرینتعلی اکبر جمالی

برق رسانی به پروژه خانم رعنا حسینی – مرکزی

PDFپرینترعنا حسینی

برق رسانی به گلخانه آقای محمدرضا حسینی فرد – مرکزی

PDFپرینتمحمدرضا حسینی فرد

برق رسانی به دامداری آقای فرامرز محمدی – شمالی

PDFپرینتفرامرز محمدی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای غلامرضا رضایی – مرکزی

PDFپرینتغلامرضا رضایی

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای فتحعلی رشیدی داروندی – بیستون

PDFپرینتفتحعلی رشیدی داروندی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای منصور بهرام آبادی – شمالی

PDFپرینتمنصور بهرام آبادی۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای بهروز مرادی – بیستون

PDFپرینتبهروز مرادی۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای احمد مرادی – سرپل ذهاب

PDFپرینتاحمد مرادی

برق رسانی به تولیدی آقای فرزاد عزیزی – مرکزی

PDFپرینتفرزاد عزیزی

برق رسانی به پروژه شرکت استحکام نگین آقای سعید منزه – هرسین

PDFپرینتسعید منزه

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای شاداله الیاسی – شمالی

PDFپرینتشاداله الیاسی

برق رسانی به کارگاه نان برنجی پزی آقای محمد علی کرانی – مرکزی

PDFپرینتمحمد علی کرانی

برق رسانی به طرح محصولات بتنی غیر مصلح آقای اردشیر ویسی – جوانرود

PDFپرینتاردشیر ویسی

برق رسانی به بلوک زنی آقای سیروس محبی پلشتی – مرکزی

PDFپرینتسیروس محبی پلشتی

برق رسانی به تولیدی آقای رئوف کویلی – مرکزی

PDFپرینترئوف کویلی

برق رسانی به خانه باغ آقای پیمان حسینی – صحنه

PDFپرینتپیمان حسینی

برق رسانی به تعاونی ۶۰۳۳ – ماهیدشت

PDFپرینتتعاونی ۶۰۳۳

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقا منوچهر محمودی – روانسر

PDFپرینتمنوچهر محمودی۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای سید گودرز محمودی – قصر شیرین

PDFپرینتسید محمود گودرزی۱

برق رسانی به پروژه پرورش ماهی آقای داریوش یعقوبی – شمالی

PDFپرینتداریوش یعقوبی۱

برق رسانی به شرکت فارس بان تجارت – مرکزی

PDFپرینتشرکت فارس بان تجارت۱

برق رسانی به مجتمع خدمات رفاهی عنایت مرادی – ثلاث باباجانی

PDFپرینتعنایت مرادی۱

برق رسانی به پروژه آقای فرزاد رشیدی – روانسر

PDFپرینتفرزاد رشیدی۱

برق رسانی به پروژه دامداری آقای روانبخش کاظمی – بیستون

PDFپرینتروانبخش کاظمی۱

برق رسانی به پروژه آقای امیر احمدی – جوانرود

PDFپرینتامیر احمدی۱

برق رسانی به موسسه حمل و نقل کالای برقی – مرکزی

PDFپرینتموسسه حمل و نقل کالای برق

برق رسانی به پروژه آقای غلامعلی رضایی – دالاهو

PDFپرینتغلامعلی رضایی۱

برق رسانی به پروژه آقای مختار محمودی – ثلاث باباجانی

PDFپرینتمختار محمودی۱

برق رسانی به پروژه آقای بیژن رستمی – مرکزی

PDFپرینتبیژن رستمی

برق رسانی به پروژه روستای قمشه سید یعقوب – ماهیدشت

PDFپرینتروستای سید یعقوب۱

برق رسانی به گلخانه آقای منوچهر عزیزی – شمالی

PDFپرینتمنوچهر عزیزی۱

برق رسانی به پروژه آقای علی سبزواری شهرک صنعتی زاگرس – مرکزی

PDFپرینتعلی سبزواری۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای علی اصغر طاهر آبادی و شرکا – کنگاور

PDFپرینتعلی اصغر طاهر آبادی۱

برق رسانی به پروژه پرواربندی آقای محمد پارسا مهر – روانسر

PDFپرینتمحمد پارسا مهر۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای امان اله کیانی علی آبادی – کنگاور

PDFپرینتامان اله کیانی۱

برق رسانی به پروژه آقای علی اکبر نجفی نهاوندی – مرکزی

PDFپرینتعلی اکبر نجفی نهاوندی۱

برق رسانی به پروژه دامداری خانم فانوس ویسی و آقای هوشنگ عسکری – مرکزی

PDFپرینتخانم فانوس ویسی و هوشنگ عسکری۱

برق رسانی به شرکت تولیدی کاغذ کرد زاگرس- مرکزی

PDFپرینتتولیدی کاغذ کرد زاگرس۱

برق رسانی به گلخانه آقای محمدرضا کاکایی – شمال

PDFپرینتمحمدرضا کاکایی۱

احداث پست جدید و برکناری ترانس موجود طرح اختصاصی بسته بندی آب شرب آقای منوچهر آجودانی- اسلام آباد غرب

PDFپرینتمنوچهر آجودانی۱

برق رسانی به دامپروری آقای اسامه احمدی – پاوه

PDFپرینتاسامه احمدی۱

برق رسانی به چاه آب آقای توفیق نادری- روانسر

PDFپرینتتوفیق نادری۱

برق رسانی به روستای مرجان بابا مراد – گیلانغرب

PDFپرینتروستای مرجان بابا مراد۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای شاطر علی غلامی – بیستون

PDFپرینتشاطر علی غلامی۱

برق رسانی به شرکت تعاونی ۸۰۱ غرب بتن – مرکزی

PDFپرینتتعاونی ۸۰۱ غرب بتن۱

برق رسانی به شرکت هوشمند صنعت حسام – مرکزی

PDFپرینتشرکت هوشمند صنعت حسام۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای احمد جمالی – سنقر

PDFپرینتاحمد جمالی۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای محمدرضا شورچه – کنگاور

PDFپرینتمحمد رضا شورچه۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای عبدالعزیز تیموری – سرپل ذهاب

PDFپرینتعبدالعزیز تیموری۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقا عزت اله حسنی – بیستون

PDFپرینتعزت اله حسنی۱

برق رسانی به کارگاه آجر آقای آرش شمی – قصرشیرین

PDFپرینتآرش شمی۱

برق رسانی به اتاقک کارگری و نگهبانی آقای محسن دهقان – کنگاور

PDFپرینتمحسن دهقان۱

برق رسانی به مجتمع رفاهی آقای والی حسنی آینه _ سرپل ذهاب

PDFپرینتوالی حسنی آینه۱

برق رسانی پروژه خانه باغ آقای نصرت اله حسن آبادی – صحنه

PDFپرینتنصرت اله حسن آبادی۱

برق رسانی به طرح بازیافت پلاستیک آقای کیومرث حسینی _ اسلام آباد غرب

PDFپرینتکیومرث حسینی۱

برق رسانی به اتاق کارگری و نگهبانی آقای مسعود عباسی – بیستون

PDFپرینتمسعود عباسی۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای جهانبخش دانای طوس – سرپل ذهاب

PDFپرینتجهانبخش دانای طوس۱

برق رسانی به خانه باغ آقای آرمان مرادی – روانسر

PDFپرینتآرمان مرادی۱

برق رسانی به تولید قطعات بتنی آقای پیام بهرامی – روانسر

PDFپرینتپیام بهرامی۱

برق رسانی به پروژه پمپاژ آب کشاورزی آقای فتح الله صالح وند – قصرشیرین

PDFپرینتفتح الله صالح مند۱

برق رسانی به واحد صنعتی آقای سهراب پشنگی – سنقر

PDFپرینتسهراب پشنگی۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای قباد نظری – مرکزی

PDFپرینتقباد نظری۱

برق رسانی به معدن سنگ آقای نادر کاظمی – روانسر

PDFپرینتنادر کاظمی۱

برق رسانی به خدمات تهیه غذا خانم نازنین احمدیانی – هرسین

PDFپرینتنازنین احمدیانی۱

برق رسانی به پروژه بسته بندی حبوبات و خشکبار آقای علی حیدر رادمهر – کنگاور

PDFپرینتعلی حیدر راد مهر۱

برق رسانی به طرح بلوک زنی خانم فرشته یعقوبی – جوانرود

PDFپرینتفرشته یعقوبی۱

برق رسانی به پروژه خانم فاطمه رمضانی – مرکزی

PDFپرینتفاطمه رمضانی۱

برق رسانی به شرکت پیشگامان داده افزار – مرکزی

PDFپرینت

برق رسانب به پروژه مرغداری آقای حاتم حیدری – جوانرود

PDFپرینتحاتم حیدری۱

برق رسانی به پرواربندی آقای یاسین عزیزی – ثلاث باباجانی

PDFپرینتیاسین عزیزی۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای شمس اله کرمی – کوزران

PDFپرینتشمس اله کرمی۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای ایرج ناصری – جنوبی

PDFپرینتایرج ناصری۱

برق رسانی به پروژه پمپاژ اولیه آقای شاهپور زارعی باکلانی و شرکا – روانسر

PDFپرینتشاهپور زارعی۱

برق رسانی به پروژه ایستگاه پمپاژ آقای عابدین امیریان – صحنه

PDFپرینتعابدین امیریان۱

برق رسانی به گلخانه آقای پیمان مرادی – مرکزی

PDFپرینتپیمان مرادی۱

برق رسانی به پروژه پرورش بلدرچین آقای حسین محبی نیا – کنگاور

PDFپرینتحسین محبی نیا۱

برق رسانی به گلخانه آقای صادق سیفی – ماهیدشت

PDFپرینتصادق سیفی۱

برق رسانی به تولید قطعات بتونی آقای حسین امیری – مرکزی

PDFپرینتحسین امیری۱

برق رسانی به پروژه بوجاری آقای علی احمد واحدی – سنقر

PDFپرینتعلی احمد واحدی۱

برق رسانی به پرواربندی آقای جعفر میرزایی – کوزران

PDFپرینتجعفر میرزایی۱

برق رسانی به شرکت پیشگامان داده افزار – مرکزی

PDFپرینتپیشگامان داده افزار۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای علی مراد آرمند – اسلام آباد غرب

PDFپرینتعلی مراد آرمند۱

برق رسانی به گلخانه آقای بهنام برازش – جنوبی

PDFپرینتبهنام برازش۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای عبدی ناصری – اسلام آباد غرب

PDFپرینتعبدی ناصری۱

برق رسانی به گلخانه آقای رشید مرادی – شمالی

PDFپرینترشید مرادی۱

برق رسانی به پروژه پایگاه محیط بانی جاده قصر شیرین – سرپل ذهاب

PDFپرینتپایگاه محیط بانی۱

برق رسانی به برق غیر دائم آقای مهدی افسری – مرکزی

PDFپرینتمهدی افسری۱

برق رسانی به پروژه پمپاژ آب کشاورزی خانم فرحناز نجفی – قصر شیرین

PDFپرینتفرحناز نجفی ۱

برق برسانی به خانه باغ صابر هزار خانی – صحنه

PDFپرینتصابر هزار خانی۱

برق رسانی به متقاضی آقای حسین لرستانی – مرکزی

PDFپرینت

برق رسانی به شرکت بسته بندی حبوبات و غلات آقای نیکزاد کرمیان – هرسین

PDFپرینتنیکزاد کرمیان۱

برق رسانی به خانه باغ آقای علی بابا حبیبی – صحنه

PDFپرینتعلی باباحبیبی۱

برق رسانی به پروژه قطعات بتونی آقای ناصر اسدی – شمالی

PDFپرینتناصر اسدی۱

برق رسانی به پروژه مرغداری آقای مهدی پرنا – اسلام آباد غرب

PDFپرینتمهدی پرنا۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی خانم والیه خنجری – سنقر

PDFپرینتوالیه خنجری۱

برق رسانی به گلخانه آقای امامعلی پیری حاجی آبادی – مرکزی

PDFپرینتامام علی پیری حاجی آبادی۱

برق رسانی به خانه کارگری آقای ابراهیم کریمی – سنقر

PDFپرینتابراهیم کریمی۱

برق رسانی به پروژه پرواربندی آقای صادق ولی زاده – روانسر

PDFپرینتصادق ولی زاده۱

برق رسانی به گلخانه آقای میثم صادقی – مرکزی

PDFپرینتمیثم صادقی۱

برق رسانی به پروژه آقای علی طاهر کیش – مرکزی

PDFپرینتعلی طاهرکیش۱

برق رسانی به پروژه دامداری آقای محسن شریفی نیا – کنگاور

PDFپرینتمحسن شریفی نیا۱

برق رسانی به پروژه آقای سیف الدین رحمانی – روانسر

PDFپرینتسیف الدین رحمانی۱

برق رسانی به پروژه آقای علی کوثری نیا و شرکا – جوانرود

PDFپرینتعلی کوثری نیا۱

برق رسانی به شرکت مهران شیمی دالاهو – دالاهو

PDFپرینتشرکت مهران شیمی دالاهو۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی خانم احترام میری سیاسیاهی – کوزران

PDFپرینتاحترام میری سیاسیاهی۱

برق رسانی به پست هوایی آقای حامد پرنور زاده – اسلام آباد غرب

PDFپرینتحامد پرنور زاده۱

برق رسانی به پروژه آقای مجید دائی چی _ مرکزی

PDFپرینتمجید دائی چی۱

برق رسانی به پروژه گلخانه خانم فریده احمدی – مرکزی

PDFپرینتفریده احمدی۱

برق رسانی به اتاقک کارگری و نگهبانی آقای پنجعلی شریفی – بیستون

PDFپرینتپنجعلی شریفی۱

برق رسانی به خانه کارگری آقای باقر همتی – سنقر

PDFپرینتباقر همتی۱

برق رسانی به کارخانه ظروف یکبار مصرف آقای نعمت اله نظری – صحنه

PDFپرینتنعمت اله نظری۱

برق رسانی به پروژه دامداری آقای شهرام محمودی – شمالی

PDFپرینتشهرام محمودی۱

برق رسانی به پروژه بسته بندی حبوبات آقای غلام تاجدینی – صحنه

PDFپرینتغلام تاجدینی۱

برق رسانی به خانه کارگری آقای صابر عطایی – سنقر

PDFپرینتصابر عطایی۱

برق رسانی به خانه باغ آقای رضا ویسی – روانسر

PDFپرینترضا ویسی۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای اسماعیل شاهینی – سرپل ذهاب

PDFپرینتاسماعیل شاهینی۱

برق رسانی به پروژه دامپروری آقای مالک شکری – پاوه

PDFپرینتمالک شکری۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای احمد لرستانی و شرکا – جنوبی

PDFپرینتاحمد لرستانی و شرکا۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای ناصر احمدی – روانسر

PDFپرینتناصر احمدی۱

تأمین برق واحد صنعتی آقای مسعود عزیزی – جنوبی

PDFپرینتمسعود عزیزی۱

برق رسانی به پروژه قطعات بتنی آقای حسین حیاتی – صحنه

PDFپرینتحسین حیاتی۱

تأمین برق پروژه پرواربندی آقای احمد کاکایی – روانسر

PDFپرینتاحمد کاکایی۱

برق رسانی به پروژه پرواربندی آقای محمد فرهمند – گیلانغرب

PDFپرینتمحمد فرهمند۱

احداث پست هوایی پروژه آقای زمان نوروزی – مرکزی

PDFپرینتزمان نوروزی۱

احداث پست به مجتمع گردشگری خانم هستی نجفی – اسلام آباد غرب

PDFپرینتهستی نجفی۱

برق رسانی به محصولات شیشه های عایقی آقای فرهاد ناصری – صحنه

PDFپرینتفرهاد ناصری۱

برق رسانی به پروژه پرواربندی آقای هادی عباس بیگی – گیلانغرب

PDFپرینتعباس بیگی۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای ایرج تربند – کوزران

PDFپرینتایرج تربند۱

تأمین برق پرواربندی آقای کامران غلامیان – جنوبی

PDFپرینتکامران غلامیان۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای حمزه محمدی – ماهیدشت

PDFپرینتحمزه محمدی۱

برق رسانی به واحد صنعتی آقای فرید مصلحیان – مرکزی

PDFپرینتفرید مصلحیان۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای حمید فلاحی – سرپل ذهاب

PDFپرینتحمید فلاحی۱

برق رسانی به گلخانه آقای بهزاد محمودی – روانسر

PDFپرینتبهزاد محمودی۱

برق رسانی به دامداری آقای پرویز رحیمی – شمالی

PDFپرینتپرویز رحیمی۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای حاجیمراد رستاخیز – کوزران

PDFپرینتحاجیمراد رستاخیز۱

برق رسانی به چاه آقای اصغر سلیمانی – کوزران

PDFپرینتاصغر سلیمانی۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای صحبت کرمی – کوزران

PDFپرینتصحبت کرمی۱

برق رسانی چاه کشاورزی آقای احمدعلی شورچه – کنگاور

PDFپرینتاحمد علی شورچه۱

برق رسانی به شرکت سپهر سنگ پویان – شهرستان هرسین

PDFپرینتشرکت سپر سنگ پویان۱

برق رسانی به رستوران آقای بهزاد احمدی – روانسر

PDFپرینتبهزاد احمدی۱

برق رسانی به اتاقک کارگری آقای بساطعلی نوری – شهرستان بیستون

PDFپرینتبساطعلی نوری۱

برق رسانی گلخانه آقای علی غلامیان – اسلام آباد غرب

PDFپرینتعلی غلامیان ۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای غلامرضا چقاکبودی – مرکزی

PDFپرینتغلامرضا چقاکبودی۱

برق رسانی به پرورش گاو آقای اکبر طهماسبی – کوزران

PDFپرینتاکبر طهماسبی۱

برق رسانی به مجتمع خدمات رفاهی آقای کریم نعمتی – شهرستان هرسین

PDFپرینتکریم نعمتی ۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای اله بخش باوندپور – ماهیدشت

PDFپرینتاله بخش باوند پور۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای ولی بابایی – ماهیدشت

PDFپرینتولی بابایی۱

برق رسانی به پمپاژ آب کشاورزی آقای رحمن مرادی – ثلاث باباجانی

PDFپرینترحمن مرادی۱

برق رسانی پروژه پرواربندی آقای مصطفی اکبرآبادی- کنگاور

PDFپرینتمصطفی اکبر قبادی۱

برق رسانی چاه آب کشاورزی آقای قباد چراغی

PDFپرینتقباد چراغی۱

برق رسانی به شرکت کاغذ معدنی آقای خسروی – اسلام آباد

PDFپرینتمسلم خسروی۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای محمدحسین حیدریان – ماهیدشت

PDFپرینتمحمدحسین حیدریان۶

تامین برق کارگاه تولید قطعات بتنی آقای یاسر رامیار – پاوه

PDFپرینتیاسر راهیار۶

تامین برق شن و ماسه کانی ماکان – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتشن و ماسه کانی ماکان۶

برق رسانی به طرح گردشگری آقای رحمان خوش چهره – جوانرود

PDFپرینترحمان خوش چهره۶

برق رسانی به اتاق کارگری آقای حسن دارابی – صحنه

PDFپرینتحسن رضا دارابی

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای عباس بهمنی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتعباس بهمنی۶

برق رسانی به درب و پنجره سازی آقای منوچهر سرو همت – کنگاور

PDFپرینتمنوچهر سروهمت۶

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای صفرعلی ملکیان -صحنه

PDFپرینتصفرعلی ملکیان۶

برق رسانی به طرح دانه بندی شن و ماسه خانم مرضیه خالوندی – گیلانغرب

PDFپرینتمرضیه خالوندی۶

احداث خط جدید آقای محمدرضا مهدوی مقدم – اسلام آبادغرب

PDFپرینت۶محمدرضا مهدوی مقدم

برق رسانی به معابر ایران خودرو – صحنه

PDFپرینتمحمد آریا راد۶

برق رسانی به معابر ایران خودرو ترانس ۱ – صحنه

PDFپرینت۶محمدآریا راد ترانس۱

برق رسانی به پرواربندی آقای سهراب رضایی – کوزران

PDFپرینتسهراب رضایی۶

برق رسانی به پرورش گوسفند داشتی آقای ناصح محمدپور – روانسر

PDFپرینتناصح محمدپور۶

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای محمد آقایی – ماهیدشت

PDFپرینتمحمدآقایی۶

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای علی میر رحمانی – ماهیدشت

PDFپرینتعلی میر رحمانی۶

برق رسانی به پروژه خانم زهرا برزگر – اسلام آباد غرب

PDFپرینتزهرا برزگر۶

برق رسانی به واحد صنعتی آقای جعفر آژیده – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتجعفرعلی آژیده۶

برق رسانی به تولیدی خانم زهره کارگر – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتزهره کارگر۶

برق رسانی به واحد صنعتی آقای محمد حیدرپور – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتمحمد حیدرپور۶

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای فرمان رستم نیا – سرپل ذهاب

PDFپرینتفرمان رستم نیا۶

برق رسانی به قطعات بتنی آقای حمیدرضا نوری – سرپل ذهاب

PDFپرینتحمیدرضا نوری۶

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای مرتضی رستمی – سرپل ذهاب

PDFپرینتمرتضی رستمی۶

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای معصومه احمدی – شمال کرمانشاه

PDFپرینتمعصوم احمدی۶

برق رسانی به استخر کشاورزی آقای فرود بنی بیات – سنقر

PDFپرینتفرود بنی بیات۶

برق رسانی به مرغداری آقای ابراهیم کرمی – ماهیدشت

PDFپرینتابراهیم کرمی۶

برق رسانی به اتاقک نگهبانی آقای کامیار رستم آبادی – کنگاور

PDFپرینتکامیار رستم آبادی۶

برق رسانی به واحد صنعتی آقای حمید عباسی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتحمید عباسی۶

برق رسانی به واحد صنعتی آقای همایون مطاعی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتهمایون مطاعی۶

برق رسانی به ساختمان نگهبانی آقای یاسر باباخانی – گیلانغرب

PDFپرینتیاسر باباخانی۶

برق رسانی به ایستگاه گاز روستای تنگ شوهان – اسلام آباد غرب

PDFپرینتایستگاه گاز۶

برق رسانی به خانه باغ آقای خدامراد موسوی – صحنه

PDFپرینتخدامراد موسوی۶

برق رسانی به گوسفند داشتی گیلانه آقای حجت صیدی – صحنه

PDFپرینتحجت صیدی۶

برق رسانی به دامپروری آقای حسین زارعی – کنگاور

PDFپرینتدامپروری حسین زارعی۶

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای محمدمراد باقری – صحنه

PDFپرینتمحمد مراد باقری۶

برق رسانی به خانه کارگری آقای محمدولی یاوری – سنقر

PDFپرینتمحمدولی یاوری۶

برق رسانی به کارگاه سفالگری آقای بلال محمدی – جوانرود

PDFپرینتبلال محمدی۶

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای محمد کاکایی-سرپل ذهاب

PDFپرینتمحمدکاکایی۶

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای هوشنگ یاوری – سنقر

PDFپرینتهوشنگ یاوری۶

برق رسانی به مرغداری گوشتی آقای نادر پرندآور – اسلام آباد غرب

PDFپرینتنادر پرند آور۶

برق رسانی به جابجایی چاه آب آقای سیدمراد حقیقی – صحنه

PDFپرینتسیدمراد حقیقی۶

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای رمضان نصوری – کوزران

PDFپرینترمضان نصوری۶

برق رسانی به چاه آب آقای بهمن زارعی – کوزران

PDFپرینتبهمن زارعی۶

برق رسانی به استخر کشاورزی آقای جمشید خنجری – سنقر

PDFپرینتجمشید خنجری۵

برق رسانی به شرکت جهش یار -کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتشرکت جهش یار۵

برق رسانی خانگی آقای اصغر علیزاده – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتاصغر علیزاده۵

برق رسانی درب و پنجره متقاضی خانم شهلا زارعی – صحنه

PDFپرینتشهلا زارعی۵

برق رسانی به سالن ورزشی آقای حسین محمدی – جوانرود

PDFپرینتحسین محمدی۵

برق رسانی به واحد صنعتی آقای مسلم جمشیدی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتمسلم جمشیدی۵

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای شاداله الیاسی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتشاداله الیاسی۵

برق رسانی به اتاقک نگهبانی خانم مهوش عزیزی – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتمهوش عزیزی۵

برق رسانی به واحد صنعتی خانم لیلی ناصری – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتلیلی ناصری۵

برق رسانی به بلوک زنی آقای بهزاد احمدی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتبهزاد احمدی۵

برق رسانی به پمپاژ آب کشاورزی آقای آقاجان آذرخش – قصرشیرین

PDFپرینت

برق رسانی به واحد صنعتی آقای یوسف بدری – دالاهو

PDFپرینتیوسف بدری۵

برق رسانی به شرکت فاتح بار جانبازان آقای حسین عزیزی – سرپل ذهاب

PDFپرینتحسین عزیزی۵

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای رمضان رستمی – سرپل ذهاب

PDFپرینترمضان رستمی۵

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای حسن گودینی – کنگاور

PDFپرینتحسن گودینی۵

برق رسانی به خانه باغ آقای ایرج یعقوبی – جوانرود

PDFپرینتایرج یعقوبی۵

برق رسانی به پمپاژآب کشاورزی آقای سیدرحمان جاودان – قصرشیرین

PDFپرینتسید رحمن جاودان۵

برق رسانی به چاه آب آقای علی سلیمی – روانسر

PDFپرینتعلی سلیمی۵

برق رسانی به اتاقک نگهبانی آقای کوروش ادواری – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتکوروش ادواری۵

برق رسانی به واحد صنعتی آقای عبدالسعید رستمی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتعبدالسعید رستمی۵

برق رسانی به واحد صنعتی آقای سالار حاجی حسن خونساری – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسالار حاجی حسن خونساری۵

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای علی رضایی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتعلی رضایی۵

برق رسانی به تولید بتن آماده آقای رسول زارعی – کنگاور

PDFپرینترسول زارعی۵

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای قربانعلی بهرام آبادی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتقربانعلی بهرام آبادی۵

برق رسانی به دامداری آقای غلامرضا امیری – ماهیدشت

PDFپرینتغلامرضا امیری۵

برق رسانی به واحد صنعتی آقای سعید جاوید راد – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسعید جاوید راد۵

برق رسانی به اتاقک نگهبانی آقای حسین کریم آبادی – کنگاور

PDFپرینتحسین کریم آبادی۵

برق رسانی به گلخانه آقای جواد زنگنه – کنگاور

PDFپرینتجواد زنگنه۵

برق رسانی به صنایع تبدیلی آقای آرش رحمت آبادی – کنگاور

PDFپرینتآرش رحمت آبادی۵

برق رسانی به گاوداری آقای علی حسین سلطانی – سنقر

PDFپرینتعلی حسین سلطانی۵

برق رسانی به گلخانه آقای سیاوش عبدالتاجدینی – صحنه

PDFپرینتسیاوش عبدالتاجدینی۵

برق رسانی به واحد صنعتی آقای مهران کیانی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتمهران کیانی۵

برق رسانی به خانه کارگری خانم مریم یاوری – سنقر

PDFپرینتمریم یاوری۵

برق رسانی به پرندگان زینتی آقای مهربان اسفندیاری – اسلام آبادغرب

PDFپرینتمهربان اسفندیاری۵

برق رسانی به جوشکاری و ساخت درب و پنجره آقای فریبرز آرمند – اسلام آباد

PDFپرینتفریبرز آرمند۵

برق رسانی به واحد صنعتی آقای سعید رستمی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسعید رستمی۵

برق رسانی به واحد صنعتی آقای نورمراد قادری – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتنورمراد قادری۵

برق رسانی به پرواربندی آقای سیدعلی موسوی – ماهیدشت

PDFپرینتسیدعلی موسوی۴

برق رسانی به تولید لوله تک جداره آقای عرفان زنوریان – صحنه

PDFپرینتعرفان زنوریان۴

برق رسانی به معدن سنگ لاشه آقای حسین امینی – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتحسین امینی۴

برق رسانی به تولید ادوات کشاورزی آقای کوروش رنجبر – صحنه

PDFپرینتکوروش رنجبر۴

برق رسانی به واحد صنعتی آقای سیدکیوان مرادی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسید کیوان مرادی۴

برق رسانی به اتاقک نگهبانی خانم پرستو فرجاد – بیستون

PDFپرینتپرستو فرجاد۴

برق رسانی به واحد متقاضی آقای مجید شاطرآبادی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتمجید شاطرآبادی۴

برق رسانی به پمپاژآب کشاورزی آقای محمدرضا رحیمی – قصرشیرین

PDFپرینتمحمدرضا رحیمی۴

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای خیراله فاتحی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتخیراله فاتحی۴

برق رسانی به واحد صنعتی آقای محراب فتاحی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتمحراب فتاحی۴

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای حشمت چقاکبودی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتچقاکبودی۴

برق رسانی به معدن قیر طبیعی گچ توکل – قصرشیرین

PDFپرینتمیرزایی۴

برقرسانی به برداشت آب از رودخانه آقای خداکرم میرزایی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتخداکرم میرزایی۴

برقرسانی به واحدهای تجاری آقایان صیاف کرمی و مسعودعلی حیدریان – سنقر

PDFپرینتمسعود علی حیدریان۴

برقرسانی به پروژه قطعات بتنی خانم حسنا برزگریان – صحنه

PDFپرینتحسنا برزگریان۴

برق رسانی به مرغداری آقای یحیی خزایی – کنگاور

PDFپرینتیحیی خزایی۴

برق رسانی به پمپاژ آب آقای فاتح سهرابیان – جوانرود

PDFپرینتفاتح سهرابیان۴

برق رسانی به واحد صنعتی آقای سلیم حق گویی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسلیم حق گویی۴

برق رسانی به پرواربندی آقای شورش پرندآور – گیلانغرب(گواور)

PDFپرینتشورش پرندآور۴

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای یونس کریمی – ماهیدشت

PDFپرینتیونس کریمی۴

برق رسانی به اتاقک کارگری آقای مسعود خان احمدی – بیستون

PDFپرینتمسعود خان احمدی۴

برق رسانی به چاه کشاورزی افشین ناصری – هرسین

PDFپرینتافشین ناصری۴

برق رسانی به مرکز تجاری آقای فرهاد بابایی – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتفرهاد بابایی۴

برق رسانی به اتاقک نگهبانی آقای فرهاد حاتمی – بیستون

PDFپرینتفرهاد حاتمی۴

برق رسانی به گاوداری آقای اله مراد صوابی – کنگاور

PDFپرینتاله مراد صوابی۴

برق رسانی به اتاقک نگهبانی آقای حسین رضایی – کنگاور

PDFپرینتحسین رضایی۴

برق رسانی به گلخانه آقای کامبخش ملکی – بیستون

PDFپرینتکامبخش ملکی۴

برق رسانی به پرورش اسب آقای سیدجعفر حسینی – ماهیدشت

PDFپرینتسیدجعفر حسینی۴

برق رسانی به قالیبافی آقای شمسوندی – هرسین

PDFپرینتقالیبافی شمسوندی۳

برق رسانی به پرواربندی آقای رضا قبادی – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینترضا قبادی۳

برق رسانی به واحد صنعتی آقای اسماعیل قبادی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتاسماعیل قبادی۳

برق رسانی به پست آقای مسعود خاموشی – صحنه

PDFپرینتمسعود خاموشی۳

برق رسانی به ایستگاه تقویت گاز میرابه – گیلانغرب

PDFپرینتایستگاه تقویت گاز میرابه۳

برق رسانی به طرح معدن شرکت پارسیان گلسنگ – اسلام آبادغرب

PDFپرینتپارسیان گلسنگ۳

برق رسانی به چاه کشاورزی خانم مهنوش بیگی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتمهنوش بیگی۳

برق رسانی به طرح تیرچه و بلوک آقای پیمان اردشیری – گیلانغرب

PDFپرینتپیمان اردشیری۳

برق رسانی به واحدصنعتی آقای جهانشاه کلهری – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتجهانشاه کلهری۳

برق رسانی به شرکت پارسیان ریل شرق – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتپارسیان ریل شرق۳

برق موقت گلخانه آقای حسین محبی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتحسین محبی۳

برق رسانی به پرواربندی آقای سیاوش همتی – سرپل ذهاب

PDFپرینتسیاوش همتی۳

برق موقت متقاضی خانم شهین زرافشانی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتشهین زرافشانی۳

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای جعفر محمدی – هرسین

PDFپرینتجعفر محمدی۳

برق رسانی به دامداری خانم منیجه ابدالی – ماهیدشت

PDFپرینتمنیجه ابدالی۳

برق رسانی به کارخانه بسته بندی مواد غذایی شهرک صنعتی پاوه – پاوه

PDFپرینتکارخانه بسته بندی مواد غذایی۳

برق رسانی به طرح ورق فلزی خانم فهیمه احمدی فر – هرسین

PDFپرینتفهیمه احمدی۳

برق رسانی به پرواربندی آقای محمدجواد جعفری – بیستون

PDFپرینتمحمدجواد جعفری۳

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای احمدرضا اکبری – بیستون

PDFپرینتاحمدرضا اکبری۳

برق رسانی به متقاضی آقای فتح اله امامی نیا – صحنه

PDFپرینتفتح اله امامی نیا۳

برق موقت متقاضی آقای رضا حیدری – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینترضاحیدری۳

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای کیومرث رمون – ماهیدشت

PDFپرینتکیومرث رمون۲

برق رسانی به واحد صنعتی آقای حسین فلاحی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتحسین فلاحی۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای فیض اله شهبازی – روانسر

PDFپرینتفیض اله شهبازی۲

برق رسانی به واحدصنعتی آقای اسفندیار حاصلی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتاسفندیار حاصلی۲

برق رسانی به واحد صنعتی آقای بهنام رحیمی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتبهنام رحیمی۲

برق رسانی به واحد صنعتی آقای محمدرضا مهدوی فر – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتمحمدرضا مهدوی فر۲

برق رسانی به دامداری آقای شکراله چشم میشی – ماهیدشت

PDFپرینتشکراله چشم میشی۲

برق رسانی به منزل مسکونی آقای منوچهر مرادی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتمنوچهر مرادی۲

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای نعمت درویشی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتنعمت درویشی۲

برق رسانی به پمپاژآب خانم ستاره محمدی – جوانرود

PDFپرینتستاره محمدی۲

برق رسانی به بسته بندی حبوبات آقای نصرت اله کاکاوندی – هرسین

PDFپرینتنصرت اله کاکاوندی۲

برق رسانی به پست آقای سجاد پورحسن – اسلام آبادغرب

PDFپرینتسجاد پورحسن۲

برق رسانی به گلخانه خانم فاطمه عزیزی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتفاطمه عزیزی۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای یارمراد فتاحی – کوزران

PDFپرینتیارمراد فتاحی۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای عادل دارابی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتعادل دارابی۲

برق رسانی به کشتارگاه سیمرغ – ماهیدشت

PDFپرینتسیمرغ۲

رفع حریم کارخانه کیسه دوزی آقای توفیق فرخی – روانسر

PDFپرینتتوفیق فرخی۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای حسین رحیمی – ماهیدشت

PDFپرینتحسین رحیمی۲

برق رسانی به پروژه بسته بندی انواع میوه خشک و خشکبار خانم شهلا زارع – صحنه

PDFپرینتشهلا زارع۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای هادی امانی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتهادی امانی۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای حسن گودینی – کنگاور

PDFپرینتحسن گودینی۲

برق رسانی به پرواربندی آقای عبدالرضا نجاتی – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتعبدالرضا نجاتی۲

برق رسانی به مرغداری آقای ولدبیگ سعیدی – ماهیدشت

PDFپرینتولد بیگ سعیدی۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای سید جمشید حسینی – کوزران

PDFپرینتسیدجمشید حسینی۲

برق رسانی به کارگاه آقای عظیم کبودیان – هرسین

PDFپرینتعظیم کبودیان۲

برق رسانی به گلخانه آقای علی شرفی پور – اسلام آبادغرب

PDFپرینتعلی شرفی پور۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای عبدالعلی مستی – بیستون

PDFپرینتعبدالعی مستی۲

برق رسانی به طرح اختصاصی آقای میثم آجودانی – اسلام آبادغرب

PDFپرینتمنوچهر آجودانی۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای منصور درکه – کوزران

PDFپرینتمنصور درکه۲

برق رسانی به استخر کشاورزی آقای حسین زارعی – سنقر

PDFپرینتحسین زارعی۲

برق رسانی به پمپ بنزین آقای جمال یزدانی – گیلانغرب

PDFپرینتجمال یزدانی۲

برق رسانی به آبیاری آب های سطحی آقای علی اشرف حسینی – بیستون

PDFپرینتعلی اشرف حسینی۱

برق رسانی به پرواربندی آقای لقمان فرجی – جوانرود

PDFپرینتلقمان فرجی۱

برق رسانی به تولیدقطعات بتونی آقای سید ابراهیم کهریزی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسیدابراهیم کهریزی۱

برق موقت دامداری آقای صادق چقازردی – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتصادق چقازردی۱

جابجایی چاه کشاورزی آقای عیسی نبی زاده – کنگاور

PDFپرینتعیسی نبی زاده۱

برق رسانی به واحدصنعتی آقای سعید یزدان پناه – مرکزی

PDFپرینتسعید یزدان پناه۱

برق رسانی به پرواربندی آقای یوسف محمدی – اسلام آبادغرب

PDFپرینتیوسف محمدی۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای کیومرث چقاسفیدی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتکیومرث چقاسفیدی۱

برق رسانی به خانه باغ آقای پرویز الماسی – صحنه

PDFپرینتپرویز الماسی۱

برق رسانی به دامداری آقای سلمان نامی جگرلویی – قصرشیرین

PDFپرینتسلمان نامی۱

برق رسانی به سردخانه آقای فواد امیری – روانسر

PDFپرینتفواد امیری۱

برق موقت سردخانه آقای نوذر عزیزی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتنوذر عزیزی۱

برق رسانی به چاه آب کشاورزی آقای سعیدنوری – بیستون

PDFپرینتسعید نوری۱

رفع حریم شبکه جنب پست شهید اکبری آقای محمد احمدیان – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتمحمد احمدیان۱

برق رسانی به واحدصنعتی آقای کیان صالحی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتکیان صالحی۱

برق رسانی به برداشت آب سطحی امید قهرمانی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتامید قهرمانی۱

رفع حریم و جابجایی شبکه منزل مسکونی آقای اسمعیل عسگری – ماهیدشت

PDFپرینتاسمعیل عسگری۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای نصرت الله صیادیان – اسلام آباد

PDFپرینت  نصرت الله صیادیان۱

برق رسانی به گلخانه آقای حامد خرمی – روانسر

PDFپرینتحامد خرمی۲۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای محمدرضا رحیمی – کوزران

PDFپرینتمحمدرضا رحیمی۲۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای سیاوش سعادت فر – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسیاوش سعادت فر۲۲

برق رسانی به گلخانه آقای محمد جلیلیان – ماهیدشت

PDFپرینتمحمد جلیلیان۲۲

جابجایی شبکه برق منزل مسکونی خان اعظم صیادی – ماهیدشت

PDFپرینتاعظم صیادی۲۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای عزیز رافعی – کوزران

PDFپرینتعزیز رافعی۲۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای گودرز کریمی – ماهیدشت

PDFپرینتگودرز کریمی۲۲

برق رسانی به ملک آقای کیومرث رادمهر – کوزران

PDFپرینتکیومرث رادمهر۱

برق رسانی به واحد صنعتی آقای فرشید اسمعیلی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتفرشید اسمعیلی۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای عبدالحسین قلعه شاهینی – سرپل ذهاب

PDFپرینتعبدالحسین قلعه شاهینی۱

برق رسانی به رمز ارز آقای سید ابراهیم موسوی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسید ابراهیم موسوی۱

رفع حریم و جابجایی شبکه شرکت نجیب رامک – ماهیدشت

PDFپرینت

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای حیدر خمیس آبادی – کنگاور

PDFپرینتحیدر خمیس آبادی۱

برق رسانی به گلخانه خانم پری بهرام آبادی – بیستون

PDFپرینتپری بهرام آبادی۱

برق موقت متقاضی آقای وحید شادمهر – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتوحید شادمهر۱

برق رسانی به گلخانه آقای هادی عباس آبادی – کنگاور

PDFپرینتهادی عباس آبادی۱

برق رسانی به برداشت آب سطحی آقای خدابخش القاسی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتخدابخش القاسی۱۲

برق رسانی به ذرت خشک کنی آقای خسرو شهابی – گیلانغرب

PDFپرینتخسرو شهابی۱۲

برق موقت متقاضی آقای غلامرضا عینی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتغلامرضا عینی سرابی۱۲

برق رسانی به چاه آب کشاورزی خانم هما کرمی – روانسر

PDFپرینتهما کرمی۱۲

برق رسانی به پرورش گوسفند آقای فرمان پژهان – روانسر

PDFپرینتفرمان پژهان۱۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای رامین حمودی – کوزران

PDFپرینترامین حمودی۱۲

برق رسانی به واحد صنعتی آقای احسان عزت پناه – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتاحسان عزت پناه۱۲

برق رسانی به کارگاه کابینت سازی آقای مجیدرضا الفتی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتمجیدرضا الفتی۱۲

برق رسانی به واحد صنعتی خانم زهرا مرادی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتزهرا مرادی۱۲

برق رسانی به واحد صنعتی آقای محسن آذرمی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتمحسن آذرمی۱۲

جابجایی شبکه فیدر جیرانبلاغ – ماهیدشت

PDFپرینتجیرانبلاغ۱۲

برق رسانی به واحدصنعتی آقای فرزاد قلعه – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتفرزاد قلعه۱۲۱۲

برقرسانی به دامداری آقای حمیدرضا کلوچه – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتحمیدرضا کلوچه۱۲

برق رسانی به گلخانه آقای کلبعلی کرمی دوتپه – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتکلبعلی کرمی۱۲

برق رسانی به پروژه جابجایی خط فشارمتوسط هوایی دامداری آقای قربان شورچه – کنگاور

PDFپرینتقربان شورچه۱۲

برق رسانی به انبار غله آقای غلامعلی نجفی – ماهیدشت

PDFپرینتغلامعلی نجفی۱۲

برق رسانی به خانه باغ آقای مسعود مرادی – جوانرود

PDFپرینتمسعود مرادی۱۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای شمس اله یاری – روانسر

PDFپرینتشمس اله یاری۱۲

برق رسانی به پرواربندی آقای ارسلان عظیمی – جوانرود

PDFپرینتارسلان عظیمی۱۲۱۲

برق رسانی به مرغداری تعاونی ۶۳آقای نجم الدین میرزایی – کنگاور

PDFپرینتنجم الدین میرزایی۱۲

برق رسانی به واحد صنعتی آقای فرزاد قلعه – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتفرزاد قلعه۱۲

برق رسانی به گلخانه آقای کاوه امیری – روانسر

PDFپرینتکاوه امیری۱۲

برق رسانی به اتاقک نگهبانی آقای علی بخش فشی – کنگاور

PDFپرینتعلی بخش فشی۱۱

برق رسانی به گلخانه آقای سیامک امیری – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسیامک امیری۱۱

برق رسانی به ایستگاه۲ پمپاژ ناحیه ۳عمرانی سد زاگرس روستای قاسم آباد – گیلانغرب

PDFپرینتسد زاگرس۱۱

برق رسانی به واحد پرورش گوسفند خانم زهرا کهراریان – ماهیدشت

PDFپرینتزهرا کهراریان۱۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای محمدکرم موسی زاده – بیستون

PDFپرینتمحمدکرم موسی زاده۱۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای زوارعلی کریمی – سنقر

PDFپرینتزوارعلی کریمی۱۰

برق رسانی به پست اختصاصی آقای میثم آجودانی – اسلام آبادغرب

PDFپرینتمیثم آجودانی۱۰

برق رسانی به استخر کشاورزی آقای فرمان نوری – سنقر

PDFپرینتفرمان نوری۱۰

برق رسانی به طرح پذیرایی بانو کژال سهرابی – جوانرود

PDFپرینتبانو کژال سهرابی۱۰

تامین برق موقت منوریل سبزه میدان – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتمنوریل سبزه میدان۱۰

برق رسانی به واحدصنعتی آقای وحید کریمی اژدری – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتوحید کریمی۱۰

برق رسانی به متقاضی آقای روح اله قاسمی – هرسین

PDFپرینتروح اله قاسمی۱۰

برق رسانی به واحد صنعتی آقای حسین زین الدین – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتحسین زین الدین۱۰

برق رسانی به مجتمع گردشگری آقای حمیداله یاری – جوانرود

PDFپرینتحمیداله یاری۱۰

برق رسانی به پمپاژآب آقای ملااحمد بهرامی – جوانرود

PDFپرینتاحمد بهرامی۱۰

برق رسانی به واحد صنعتی آقای داریوش فلاحی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتداریوش فلاحی۱۰

برق رسانی به موسسه خیره همره افق قریب – دالاهو

PDFپرینتموسسه خیره همره افق قریب۱۰

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای هوشنگ محمدی نو – سنقر

PDFپرینتهوشنگ محمدی نو۱۰

برق رسانی به کارگاه تولیدی سیم لاکی آقای افشین ملکی – صحنه

PDFپرینتافشین ملکی۱۰

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای یدالله دهبالایی – کنگاور

PDFپرینتیداله دهبالایی۱۰

برق رسانی به واحد صنعتی خانم شایسته سهرابی شعار – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتشایسته سهرابی۱۰

برق رسانی به شرکت گیره ساز غرب – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتگیره سازغرب۱۰

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای طیب میرزایی – ماهیدشت

PDFپرینتطیب میرزایی۹

برق موقت شرکت توسعه منابع آب و انرژی طرح اقدام ملی مسکن پروژه دولت آباد – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتتوسعه منابع آب۹

برق رسانی به مرکز خدمات جامع سلامت روستای کامران بیگ رضابه – دالاهو

PDFپرینتمرکز خدمات۹

برق رسانی به واحد صنعتی آقای حسن رسولی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتحسن رسولی۹

برق رسانی به شرکت بنیان پیشرو طرح اقدام ملی مسکن پروژه دولت آباد – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتبتن پیشرو۹

برق رسانی به شرکت تولیدی قند وشکر ممتاز عزیزی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتقندوشکرممتاز عزیزی۹

برق رسانی به اتاقک نگهبانی و روشنایی محوطه بانک صنعت ومعدن – برق مرکزی

PDFپرینتبانک صنعت و معدن۸

برق رسانی به شرکت اطلس ماشین سورین – برق مرکزی

PDFپرینتاطلس ماشین سورین۸

برق موقت متقاضی آقای محسن دوستی – برق مرکزی

PDFپرینتمحسن دوستی۸

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای عزیزعلی فرخیان – سنقر

PDFپرینتعزیزعلی فرخیان۸

برق رسانی به واحد صنعتی آقای حمیدرضا امیری – برق مرکزی

PDFپرینتحمیدرضا امیری۸

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای ابراهیم اسلامی دقیق – برق مرکزی

PDFپرینتابراهیم اسماعیلی دقیق۸

برق رسانی به واحدصنعتی آقای فرشاد خسروی – برق مرکزی

PDFپرینتفرشاد خسروی۸

برق رسانی به واحدصنعتی آقای سیدسجاد سیدآقایی – برق مرکزی

PDFپرینتسیدسجاد سیدآقایی۸

برق رسانی به دامداری آقای علی میرزا محمدی – ماهیدشت

PDFپرینتعلی میرزا محمدی۸

برق رسانی به چاه آب کشاورزی خانم هایده امجدی – سنقر

PDFپرینتهایده امجدی۸

برق رسانی به جابجایی چاه آب کشاورزی آقای بهرام نادری – کوزران

PDFپرینتبهرام نادری۸

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای رحمت اله محمدی – سنقر

PDFپرینترحمت اله محمدی۸

برق رسانی به اتاقک نگهبانی آقای صمد مرآتی – کنگاور

PDFپرینتصمد مرآتی۸

برق رسانی به کارگاه جوشکاری آقای نوروزعلی ریاحی شاد – کنگاور

PDFپرینتنوروزعلی ریاحی شاد۸

برق رسانی به گاوداری شیری آقای کیومرث حسینی – سرپل ذهاب

PDFپرینتکیومرث حسینی۷

برق رسانی به دامداری آقای پوریان شهبازی – برق شمالی

PDFپرینتپویان شهبازی۷

رفع حریم چاه آب آقای جواد بهمنی – ماهیدشت

PDFپرینتجواد بهمنی۷

برق رسانی به پروژه اختصاصی آقای مجتبی اکبری – برق مرکزی

PDFپرینتمجتبی اکبری۷

احداث یکدستگاه پست هوایی اختصاصی جایگاه سوخت شرکت نفت – قصرشیرین

PDFپرینتشرکت نفت۹۹

برقرسانی به بسته بندی روغن موتور آقای پژمان حقیقی – صحنه

PDFپرینتپژمان حقیقی۹۹

برقرسانی به چاه کشاورزی آقای محمدرضا پورقنبری – اسلام آباد

PDFپرینتمحمدرضا پورقنبری۹۹

برقرسانی به چاه کشاورزی آقای علی خمیس آبادی – کنگاور

PDFپرینتعلی خمیس آبادی۹۹

رفع حریم پروژه آقای نوراله ناصری – صحنه

PDFپرینتنوراله ناصری۹۹

برقرسانی طرح سایت مخابرات گیلانغرب روستای شاعران

PDFپرینتسایت مخابرات گیلانغرب۹۹

برق موقت سایت BTSمخابرات همراه اول کمربندی غربی – برق جنوبی

PDFپرینتسایت مخابرات جنوبی۹۹

برقرسانی به چاه کشاورزی آقای احمد جمالی – سنقر

PDFپرینتاحمدجمالی۹۹

برقرسانی به گلخانه خانم عذرا بیات – کنگاور

PDFپرینتعذرابیات۹۹

احداث پست اختصاصی آقای علی پاشا آذرآئین – اسلام آباد

PDFپرینتعلی پاشا آذرآئین۹۹

برق موقت متقاضی آقای خسرو محمدی – برق مرکزی

PDFپرینتخسرومحمودی۹۹

برقرسانی به اتاقک نگهبانی آقای منصور اکبرآبادی – کنگاور

PDFپرینتمنصوراکبرآبادی۹۹

برقرسانی به چاه کشاورزی حاج عباس ترک – روانسر

PDFپرینتعباس ترک۹۹

تامین برق پمپاژآب چاه آقای حمید کریمی – روانسر

PDFپرینتحمیدکریمی۹۹

اصلاح وبهینه شبکه فشارمتوسط هوایی و پست هوایی واحد تولیدآجر فشاری روستای کهریز – جنوبی

PDFپرینتتولیدی آجر۹۹

برق موقت آقای محمد جلیلیان – ماهیدشت

PDFپرینتمحمدجلیلیان۹۹

برقرسانی به اتاقک نگهبانی آقای ابراهیم احمدوند – کنگاور

PDFپرینتاحمدوند۹۹

برقرسانی به پرورش گوسفند داشتی آقای محموداحمدی – سنقر

PDFپرینتمحمود احمدی۹۹

برقرسانی به خانه باغ آقای اکبرآبادی – کنگاور

PDFپرینتاکبرآبادی۹۹

برقرسانی به گلخانه آقای کامبیزحیاتی – دالاهو

PDFپرینتکامبیزحیاتی۹۹

برق موقت آقای سعید عباسی – برق مرکزی

PDFپرینتسعیدعباسی۹۹

برقرسانی به چاه کشاورزی آقای محمود اعظمی – برق مرکزی

PDFپرینتمحمود اعظمی۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق…

برق موقت گاوداری آقای محمدجواد جعفری – بیستون

PDFپرینتمحمدجوادجعفری۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق اختصاصی…

احداث پست اختصاصی آقای فریبرز مرادی نیا – اسلام آباد

PDFپرینتفریبرز مرادی نیا۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه…

برق موقت آقای فرشاد محمدپور – برق مرکزی

PDFپرینتمحمدپور به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق اختصاصی…

برقرسانی به پرواربندی آقای ایرج بشیری – گیلانغرب

PDFپرینتایرج بشیری۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق…

برقرسانی به کارخانه پودر آقای پیرزادمرجانی(شهرک صنعتی) – گیلانغرب

PDFپرینتپیرزادمرجانی۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق اختصاصی…

برقرسانی به تعاونی کشت وصنعت۱۰۰۱روستای بدربان – صحنه

PDFپرینتتعاونی کشت وصنعت۱۰۰۱ ۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند…

رفع حریم شبکه و ترانسفورماتور – بیستون

PDFپرینتمولوی به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق اختصاصی…