شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

مناقصات

برق رسانی به گلخانه آقای حامد خرمی – روانسر

PDFپرینتحامد خرمی۲۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای محمدرضا رحیمی – کوزران

PDFپرینتمحمدرضا رحیمی۲۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای سیاوش سعادت فر – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسیاوش سعادت فر۲۲

برق رسانی به گلخانه آقای محمد جلیلیان – ماهیدشت

PDFپرینتمحمد جلیلیان۲۲

جابجایی شبکه برق منزل مسکونی خان اعظم صیادی – ماهیدشت

PDFپرینتاعظم صیادی۲۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای عزیز رافعی – کوزران

PDFپرینتعزیز رافعی۲۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای گودرز کریمی – ماهیدشت

PDFپرینتگودرز کریمی۲۲

برق رسانی به ملک آقای کیومرث رادمهر – کوزران

PDFپرینتکیومرث رادمهر۱

برق رسانی به واحد صنعتی آقای فرشید اسمعیلی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتفرشید اسمعیلی۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای عبدالحسین قلعه شاهینی – سرپل ذهاب

PDFپرینتعبدالحسین قلعه شاهینی۱

برق رسانی به رمز ارز آقای سید ابراهیم موسوی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسید ابراهیم موسوی۱

رفع حریم و جابجایی شبکه شرکت نجیب رامک – ماهیدشت

PDFپرینت

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای حیدر خمیس آبادی – کنگاور

PDFپرینتحیدر خمیس آبادی۱

برق رسانی به گلخانه خانم پری بهرام آبادی – بیستون

PDFپرینتپری بهرام آبادی۱

برق موقت متقاضی آقای وحید شادمهر – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتوحید شادمهر۱

برق رسانی به گلخانه آقای هادی عباس آبادی – کنگاور

PDFپرینتهادی عباس آبادی۱

برق رسانی به برداشت آب سطحی آقای خدابخش القاسی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتخدابخش القاسی۱۲

برق رسانی به ذرت خشک کنی آقای خسرو شهابی – گیلانغرب

PDFپرینتخسرو شهابی۱۲

برق موقت متقاضی آقای غلامرضا عینی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتغلامرضا عینی سرابی۱۲

برق رسانی به چاه آب کشاورزی خانم هما کرمی – روانسر

PDFپرینتهما کرمی۱۲

برق رسانی به پرورش گوسفند آقای فرمان پژهان – روانسر

PDFپرینتفرمان پژهان۱۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای رامین حمودی – کوزران

PDFپرینترامین حمودی۱۲

برق رسانی به واحد صنعتی آقای احسان عزت پناه – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتاحسان عزت پناه۱۲

برق رسانی به کارگاه کابینت سازی آقای مجیدرضا الفتی – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتمجیدرضا الفتی۱۲

برق رسانی به واحد صنعتی خانم زهرا مرادی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتزهرا مرادی۱۲

برق رسانی به واحد صنعتی آقای محسن آذرمی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتمحسن آذرمی۱۲

جابجایی شبکه فیدر جیرانبلاغ – ماهیدشت

PDFپرینتجیرانبلاغ۱۲

برق رسانی به واحدصنعتی آقای فرزاد قلعه – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتفرزاد قلعه۱۲۱۲

برقرسانی به دامداری آقای حمیدرضا کلوچه – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتحمیدرضا کلوچه۱۲

برق رسانی به گلخانه آقای کلبعلی کرمی دوتپه – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتکلبعلی کرمی۱۲

برق رسانی به پروژه جابجایی خط فشارمتوسط هوایی دامداری آقای قربان شورچه – کنگاور

PDFپرینتقربان شورچه۱۲

برق رسانی به انبار غله آقای غلامعلی نجفی – ماهیدشت

PDFپرینتغلامعلی نجفی۱۲

برق رسانی به خانه باغ آقای مسعود مرادی – جوانرود

PDFپرینتمسعود مرادی۱۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای شمس اله یاری – روانسر

PDFپرینتشمس اله یاری۱۲

برق رسانی به پرواربندی آقای ارسلان عظیمی – جوانرود

PDFپرینتارسلان عظیمی۱۲۱۲

برق رسانی به مرغداری تعاونی ۶۳آقای نجم الدین میرزایی – کنگاور

PDFپرینتنجم الدین میرزایی۱۲

برق رسانی به واحد صنعتی آقای فرزاد قلعه – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتفرزاد قلعه۱۲

برق رسانی به گلخانه آقای کاوه امیری – روانسر

PDFپرینتکاوه امیری۱۲

برق رسانی به اتاقک نگهبانی آقای علی بخش فشی – کنگاور

PDFپرینتعلی بخش فشی۱۱

برق رسانی به گلخانه آقای سیامک امیری – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتسیامک امیری۱۱

برق رسانی به ایستگاه۲ پمپاژ ناحیه ۳عمرانی سد زاگرس روستای قاسم آباد – گیلانغرب

PDFپرینتسد زاگرس۱۱

برق رسانی به واحد پرورش گوسفند خانم زهرا کهراریان – ماهیدشت

PDFپرینتزهرا کهراریان۱۱

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای محمدکرم موسی زاده – بیستون

PDFپرینتمحمدکرم موسی زاده۱۲

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای زوارعلی کریمی – سنقر

PDFپرینتزوارعلی کریمی۱۰

برق رسانی به پست اختصاصی آقای میثم آجودانی – اسلام آبادغرب

PDFپرینتمیثم آجودانی۱۰

برق رسانی به استخر کشاورزی آقای فرمان نوری – سنقر

PDFپرینتفرمان نوری۱۰

برق رسانی به طرح پذیرایی بانو کژال سهرابی – جوانرود

PDFپرینتبانو کژال سهرابی۱۰

تامین برق موقت منوریل سبزه میدان – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتمنوریل سبزه میدان۱۰

برق رسانی به واحدصنعتی آقای وحید کریمی اژدری – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتوحید کریمی۱۰

برق رسانی به متقاضی آقای روح اله قاسمی – هرسین

PDFپرینتروح اله قاسمی۱۰

برق رسانی به واحد صنعتی آقای حسین زین الدین – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتحسین زین الدین۱۰

برق رسانی به مجتمع گردشگری آقای حمیداله یاری – جوانرود

PDFپرینتحمیداله یاری۱۰

برق رسانی به پمپاژآب آقای ملااحمد بهرامی – جوانرود

PDFپرینتاحمد بهرامی۱۰

برق رسانی به واحد صنعتی آقای داریوش فلاحی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتداریوش فلاحی۱۰

برق رسانی به موسسه خیره همره افق قریب – دالاهو

PDFپرینتموسسه خیره همره افق قریب۱۰

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای هوشنگ محمدی نو – سنقر

PDFپرینتهوشنگ محمدی نو۱۰

برق رسانی به کارگاه تولیدی سیم لاکی آقای افشین ملکی – صحنه

PDFپرینتافشین ملکی۱۰

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای یدالله دهبالایی – کنگاور

PDFپرینتیداله دهبالایی۱۰

برق رسانی به واحد صنعتی خانم شایسته سهرابی شعار – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتشایسته سهرابی۱۰

برق رسانی به شرکت گیره ساز غرب – کرمانشاه شمالی

PDFپرینتگیره سازغرب۱۰

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای طیب میرزایی – ماهیدشت

PDFپرینتطیب میرزایی۹

برق موقت شرکت توسعه منابع آب و انرژی طرح اقدام ملی مسکن پروژه دولت آباد – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتتوسعه منابع آب۹

برق رسانی به مرکز خدمات جامع سلامت روستای کامران بیگ رضابه – دالاهو

PDFپرینتمرکز خدمات۹

برق رسانی به واحد صنعتی آقای حسن رسولی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتحسن رسولی۹

برق رسانی به شرکت بنیان پیشرو طرح اقدام ملی مسکن پروژه دولت آباد – کرمانشاه جنوبی

PDFپرینتبتن پیشرو۹

برق رسانی به شرکت تولیدی قند وشکر ممتاز عزیزی – کرمانشاه مرکزی

PDFپرینتقندوشکرممتاز عزیزی۹

برق رسانی به اتاقک نگهبانی و روشنایی محوطه بانک صنعت ومعدن – برق مرکزی

PDFپرینتبانک صنعت و معدن۸

برق رسانی به شرکت اطلس ماشین سورین – برق مرکزی

PDFپرینتاطلس ماشین سورین۸

برق موقت متقاضی آقای محسن دوستی – برق مرکزی

PDFپرینتمحسن دوستی۸

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای عزیزعلی فرخیان – سنقر

PDFپرینتعزیزعلی فرخیان۸

برق رسانی به واحد صنعتی آقای حمیدرضا امیری – برق مرکزی

PDFپرینتحمیدرضا امیری۸

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای ابراهیم اسلامی دقیق – برق مرکزی

PDFپرینتابراهیم اسماعیلی دقیق۸

برق رسانی به واحدصنعتی آقای فرشاد خسروی – برق مرکزی

PDFپرینتفرشاد خسروی۸

برق رسانی به واحدصنعتی آقای سیدسجاد سیدآقایی – برق مرکزی

PDFپرینتسیدسجاد سیدآقایی۸

برق رسانی به دامداری آقای علی میرزا محمدی – ماهیدشت

PDFپرینتعلی میرزا محمدی۸

برق رسانی به چاه آب کشاورزی خانم هایده امجدی – سنقر

PDFپرینتهایده امجدی۸

برق رسانی به جابجایی چاه آب کشاورزی آقای بهرام نادری – کوزران

PDFپرینتبهرام نادری۸

برق رسانی به چاه کشاورزی آقای رحمت اله محمدی – سنقر

PDFپرینترحمت اله محمدی۸

برق رسانی به اتاقک نگهبانی آقای صمد مرآتی – کنگاور

PDFپرینتصمد مرآتی۸

برق رسانی به کارگاه جوشکاری آقای نوروزعلی ریاحی شاد – کنگاور

PDFپرینتنوروزعلی ریاحی شاد۸

برق رسانی به گاوداری شیری آقای کیومرث حسینی – سرپل ذهاب

PDFپرینتکیومرث حسینی۷

برق رسانی به دامداری آقای پوریان شهبازی – برق شمالی

PDFپرینتپویان شهبازی۷

رفع حریم چاه آب آقای جواد بهمنی – ماهیدشت

PDFپرینتجواد بهمنی۷

برق رسانی به پروژه اختصاصی آقای مجتبی اکبری – برق مرکزی

PDFپرینتمجتبی اکبری۷

احداث یکدستگاه پست هوایی اختصاصی جایگاه سوخت شرکت نفت – قصرشیرین

PDFپرینتشرکت نفت۹۹

برقرسانی به بسته بندی روغن موتور آقای پژمان حقیقی – صحنه

PDFپرینتپژمان حقیقی۹۹

برقرسانی به طرح گلخانه آقای آزاد یاری – سرپلذهاب

PDFپرینتآزاد یاری۹۹

برقرسانی به چاه کشاورزی آقای محمدرضا پورقنبری – اسلام آباد

PDFپرینتمحمدرضا پورقنبری۹۹

برقرسانی به چاه کشاورزی آقای علی خمیس آبادی – کنگاور

PDFپرینتعلی خمیس آبادی۹۹

رفع حریم پروژه آقای نوراله ناصری – صحنه

PDFپرینتنوراله ناصری۹۹

برقرسانی طرح سایت مخابرات گیلانغرب روستای شاعران

PDFپرینتسایت مخابرات گیلانغرب۹۹

برق موقت سایت BTSمخابرات همراه اول کمربندی غربی – برق جنوبی

PDFپرینتسایت مخابرات جنوبی۹۹

برقرسانی به چاه کشاورزی آقای احمد جمالی – سنقر

PDFپرینتاحمدجمالی۹۹

برقرسانی به گلخانه خانم عذرا بیات – کنگاور

PDFپرینتعذرابیات۹۹

احداث پست اختصاصی آقای علی پاشا آذرآئین – اسلام آباد

PDFپرینتعلی پاشا آذرآئین۹۹

برق موقت متقاضی آقای خسرو محمدی – برق مرکزی

PDFپرینتخسرومحمودی۹۹

برقرسانی به اتاقک نگهبانی آقای منصور اکبرآبادی – کنگاور

PDFپرینتمنصوراکبرآبادی۹۹

برقرسانی به چاه کشاورزی حاج عباس ترک – روانسر

PDFپرینتعباس ترک۹۹

تامین برق پمپاژآب چاه آقای حمید کریمی – روانسر

PDFپرینتحمیدکریمی۹۹

اصلاح وبهینه شبکه فشارمتوسط هوایی و پست هوایی واحد تولیدآجر فشاری روستای کهریز – جنوبی

PDFپرینتتولیدی آجر۹۹

برق موقت آقای محمد جلیلیان – ماهیدشت

PDFپرینتمحمدجلیلیان۹۹

برقرسانی به اتاقک نگهبانی آقای ابراهیم احمدوند – کنگاور

PDFپرینتاحمدوند۹۹

برقرسانی به پرورش گوسفند داشتی آقای محموداحمدی – سنقر

PDFپرینتمحمود احمدی۹۹

برقرسانی به خانه باغ آقای اکبرآبادی – کنگاور

PDFپرینتاکبرآبادی۹۹

برقرسانی به گلخانه آقای کامبیزحیاتی – دالاهو

PDFپرینتکامبیزحیاتی۹۹

برق موقت آقای سعید عباسی – برق مرکزی

PDFپرینتسعیدعباسی۹۹

برقرسانی به چاه کشاورزی آقای محمود اعظمی – برق مرکزی

PDFپرینتمحمود اعظمی۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق…

برق موقت گاوداری آقای محمدجواد جعفری – بیستون

PDFپرینتمحمدجوادجعفری۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق اختصاصی…

احداث پست اختصاصی آقای فریبرز مرادی نیا – اسلام آباد

PDFپرینتفریبرز مرادی نیا۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه…

برق موقت آقای فرشاد محمدپور – برق مرکزی

PDFپرینتمحمدپور به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق اختصاصی…

برقرسانی به پرواربندی آقای ایرج بشیری – گیلانغرب

PDFپرینتایرج بشیری۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق…

برقرسانی به کارخانه پودر آقای پیرزادمرجانی(شهرک صنعتی) – گیلانغرب

PDFپرینتپیرزادمرجانی۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق اختصاصی…

برقرسانی به تعاونی کشت وصنعت۱۰۰۱روستای بدربان – صحنه

PDFپرینتتعاونی کشت وصنعت۱۰۰۱ ۹۹ به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند…

رفع حریم شبکه و ترانسفورماتور – بیستون

PDFپرینتمولوی به اطلاع پیمانکاران رشته نیرو میرساند پروژه برق اختصاصی…